Základní idea koncepce

V souladu s legislativou lze při zachování kritéria nejnižší ceny zahrnout do veřejné zakázky i další témata, která se obce/instituce snaží v rámci své strategie naplňovat. Konkrétním příkladem může být vypsání veřejné zakázky na stavební práce, kdy obec požaduje, aby dodavatel v jejím průběhu zajistil rekvalifikaci určitého počtu osob v dané obci, nebo zaměstnal lidi evidované na úřadu práce/osoby se zdravotním znevýhodněním atd. 


Pohled právníka

Užití sociálních hledisek ve veřejném zadávání je legální, jak z pohledu platného práva ES, tak i ČR. Zadavatel je zadávacími právními předpisy oprávněn sociální hlediska při zadávání veřejných zakázek zohlednit. Nejsnazší a nejméně rizikové z pohledu možného konfliktu s právem je zařazení sociálních hledisek mezi zadávací podmínky zakázky, jejichž splnění musí doložit ve své nabídce každý uchazeč, má-li být jeho nabídka přijata k hodnocení, resp. mezi smluvní podmínky, které zavazují uchazeče vybraného k plnění zakázky.


Inspirace z Velké Británie 

V řadě měst a regionů Velké Británie se daří v rámci veřejného zadávání zohledňovat hlediska jako kvalita získaného zboží/služby, podpora místní ekonomiky, udržitelnost, diverzita a samozřejmě poctivé jednání. Všechny tyto parametry a strategické cíle se pravidelně a transparentně objevují jako kritéria výběru a přidělování veřejných zakázek. Klíčovými komponenty strategie se staly:

  • maximálně efektivní zhodnocení vložených veřejných prostředků zaručující jejich úsporu
  • podpora malých a středních podniků
  • transparentnost při zadáváni a výběru veřejných zakázek
  • zaměstnávání určitých skupin osob.