Cílem projektu bylo podpořit české obce a instituce veřejné správy co nejefektivněji využívat možnosti veřejného zadávání. Při zachování kritéria nejnižší ceny lze totiž v souladu s legislativou zahrnout do veřejné zakázky i další témata, která se obce/instituce snaží v rámci své strategie naplňovat. Konkrétním příkladem může být vypsání veřejné zakázky na stavební práce, kdy obec požaduje, aby dodavatel v jejím průběhu zajistil rekvalifikaci určitého počtu osob v dané obci, nebo zaměstnal lidi evidované na úřadu práce/osoby se zdravotním znevýhodněním atd.

V České republice už několik obcí tuto možnost využívá (např. Semily, Most), ale ve srovnání s Velkou Británií, kde je tato praxe běžná (viz letošní olympijské hry v Londýně) jsme na začátku cesty. Předkládaný projekt proto vybraným českým obcím a institucím poskytl:

  • zahraniční inspiraci (návštěva Velké Británie, setkání s britskými protějšky, navázání spolupráce na celou dobu projektu)
  • poradenství v oblasti strategického plánování (individuální konzultace, pracovní seminář)
  • podporu při přípravě veřejné zakázky (spolupráce s právníkem při kompletaci zadávací dokumentace)

Náklady spojené s projektem byly financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt trval 22 měsíců (prosinec 2012 – září 2014). 

Projekt během své realizace naplnil v maximální možné míře cíle, které si na počátku stanovil:

#        Osmi subjektům (města Hradec Králové, Chomutov, Kladno, Kolín, Neratovice, městská část Praha 4, Smečno a instituce Národní ústav pro vzdělávání) pomohl detailně se seznámit s konceptem odpovědného veřejného zadávání a s možnostmi jejich využití v jimi řešených nákupech a zakázkách.

#        V rámci celkem 14 vlastních a 9 dalších akcí bylo osloveno více než 508 osob, přičemž 420 z nich bylo s konceptem seznámeno do všech detailů a současně náleželo k cílové skupině projektu.

#        Byly připraveny 4 publikace, které mají za cíl motivovat zadavatele (a dodavatele) k využití konceptu odpovědného zadávání v rámci v nákupech a zakázkách, vedle toho vznikla řada dalších ad-hoc materiálů (všechny jsou k dispozici na webu Nové ekonomiky).

#        Všechny stanovené indikátory byly naplněny.

#        Všechny klíčové aktivity proběhly dle plánu.

#        Publicita se nad rámec povinností zaměřila na spolupráci s médii, policy-makery a dalšími institucemi, kterých se odpovědné zadávání dotýká a které jej mohou rovněž dále rozvíjet (viz přehled publicity).

#        Z hlediska udržitelnosti garantujeme přístup ke všem získaným informacím a vytvořeným materiálům na webu či kontaktováním vedení Nové ekonomiky. Navíc byla zahájena spolupráce s dalšími institucemi, které se chtějí odpovědnému zadávání více věnovat. Zkušenosti z projektu a téma OVZ se promítlo i do společné žádosti o projekt v rámci podpory udržitelnosti podané s britským a švédským partnerem (v rámci Horizon 2020).

 

Zmíněné aktivity přispěly ke zvýšení povědomí o tématu odpovědného zadávání mezi celou řadou zadavatelů a dotčených subjektů, rozproudily debatu a podpořily využití konceptu ze strany několika zadavatelů.

 

Celkové výsledky projektu

 

Počet všech oslovených osob

508

Z toho: počet účastníků ze skupiny místní samospráva, NNO, místní partnerství

420

Dále z toho: Počet zástupců místní samosprávy a místních partnerství

307

                    Počet zástupců NNO

113

Počet všech akcí realizovaných Novou ekonomikou

14

Z toho:  Počet konferencí

2

             Počet seminářů

10

             Počet panelových diskusí

2

Počet akcí s Novou ekonomikou v roli partnera/přednášejícího o OVZ

9

Počet účastníků všech výše uvedených akcí

675

Počet proškolených osob

225

Počet vydaných certifikátů

172

Počet vytištěných materiálů/publikací/brožur k tématu OVZ

2000

Z toho: počet materiálů distribuovaných účastníkům do 30.9.2014

1820

 

200 slov o projektu Sociálně odpovědné veřejné zadávání - ke stažení.

Logo EU